CanMEDS

De CanMEDS zijn ontwikkeld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. De term CanMEDS is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Daarvan zijn 7 algemene competenties afgeleid.

De CanMEDS-systematiek wordt gebruikt om de verschillende gebieden (competenties) te beschrijven van zorgprofessionals. De systematiek bestaat uit 1 centraal gebied (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en 6 gebieden die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de 7 CanMEDS-gebieden. Bij elk gebied hoort een competentie.

 

CanMEDS gebieden

 

Beroepsprofiel verpleegkundige 20201

In 2012 zijn nieuwe beroepsprofielen gepresenteerd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het nieuwe beroepsprofiel van de verpleegkundige 2020 is gebaseerd op deze zeven competenties, vaak ook aangeduid met CanMEDS-gebieden. Ook het Kwaliteitsregister V&V heeft de zeven CanMEDS-gebieden inmiddels opgenomen in hun accreditatiesystematiek. Daarmee zijn ze richtinggevend geworden voor het Professionaliseringsscholingsaanbod.

Hieronder staan per competentie voorbeeldonderwerpen beschreven.

1. Vakinhoudelijk handelen

Heb ik kennis verworven over de zorgverlening aan patiënten/cliënten?

Voorbeelden: anatomie/fysiologie, ziektebeelden en beperkingen, verpleegkundige diagnostiek, farmacologie, psychologie en psychiatrie, zelfmanagement, ondersteuning en begeleiding, preventie, interventies, voorbehouden en risicovolle handelingen, zorgleefplan, hulp-en ondersteuningsmiddelen, verpleegtechnieken, et cetera.

2. Communicatie

Heb ik meer kennis verworven over de communicatie met patiënten/cliënten?

Voorbeelden: gesprekstechnieken, theoretische communicatie, gedragsbeïnvloeding, motivatie, empowerment, gebruik van ICT en sociale media et cetera.

3. Samenwerking

Heb ik meer kennis verworven over het samenwerken met zorgontvangers, zorgverleners en zorginstellingen?

Voorbeelden: ketenzorg, verslaglegging en overdracht, ondersteuning mantelzorg, multidisciplinaire samenwerking, groepsdynamica et cetera.

4. Kennis en wetenschap

Heb ik meer kennis verworven om te reflecteren op mijn deskundigheid en de onderbouwing van mijn handelen?

Voorbeelden: onderzoeksmethodiek, toepassing van wetenschap, evidence based practice, feedback et cetera.

5. Maatschappelijk handelen

Heb ik meer kennis verworven over de maatschappelijke context en het bevorderen van gezondheid?

Voorbeelden: epidemiologie, preventie, culturele achtergronden, sociale netwerken, leefstijlbevordering, voorlichting, bemoeizorg, et cetera.

6. Organisatie

Heb ik meer kennis verworven over de wijze waarop zorg kan worden georganiseerd?

Voorbeelden: organisatiekunde, kleinschalige woonvormen, betaalbaarheid van de zorg, coördinatie en continuïteit, indicatiestelling, zorg op afstand, patiëntveiligheid, werkklimaat et cetera.

7. Professionaliteit en kwaliteit

Heb ik meer kennis verworven over de professionele standaard en kwaliteitsborging?

Voorbeelden: wet- en regelgeving, beroepscode, beroepsprofielen, standaarden en richtlijnen, protocollen, beroepsvereniging, beroepsimago, kwaliteitsregistratie, kwaliteitssystemen et cetera.

1)  Bron: Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (www.kwaliteitsregistervenv.nl)

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …