Disclaimer

Op deze website en middels e-mail, waaronder elektronische nieuwsbrieven, stelt Frenetti bepaalde informatie ter beschikking van het publiek.

Hoewel Frenetti de beste inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van de op de website beschikbare en via e-mail verstuurde informatie te vergewissen, garandeert zij niet dat deze informatie up-to-date, volledig en/of juist zal zijn. Frenetti wijst elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid, de volledigheid of de aanpassingstermijn van de op de website beschikbare en via e-mail verstuurde informatie, behoudens opzet of grove schuld van Frenetti.

Aansprakelijkheid

U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing aangaande het gebruik dat u ervan maakt. Frenetti en al haar medewerkers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website en via e-mail verkregen informatie.

Copyright © Frenetti

De website is eigendom van Frenetti. Niets van deze site mag zonder toestemming van Frenetti worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Frenetti of haar licentiegevers. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Koppeling naar websites van derden

Frenetti draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Frenetti aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Schrijf een reactie.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …